Het kantoor is gespecialiseerd in de niche van het sanctierecht en het strafrecht in de meest ruime zin en beschikt over een doorgedreven ervaring in deze materie.

Niet alleen personen verdacht van strafbare feiten, maar ook slachtoffers van deze feiten kunnen op onze expertise en deskundige bijstand een beroep doen. Dit geldt evenzeer voor ondernemingen of instellingen.

Het kantoor biedt rechtspersonen bovendien proactief advies bij het opstellen van een preventiebeleid om strafrechtelijke risico’s te analyseren en te vermijden.

Meer weten?

U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

BIO

Toon volgde zijn rechtenstudies aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven (2004). Het laatste jaar van zijn opleiding studeerde hij aan de Université René Descartes in Parijs. Al tijdens zijn opleiding had hij een grote affiniteit met het strafrecht.

Na zijn studies begon Toon meteen aan de balie en startte zijn carrière bij Nelissen Grade Advocatenassociatie waar hij zich verder specialiseerde in het strafrecht en strafprocesrecht. Hij deed er ruime ervaring op en behandelde diverse complexe dossiers en strafprocedures. In 2009 werd Toon partner van de associatie en leidde er vervolgens tot 2015 het strafrechtdepartement.

In april 2015 startte Toon zijn eigen praktijk om zich meer dan ooit toe te leggen op het sanctierecht in het algemeen en strafrecht en het strafprocesrecht in het bijzonder.

Vanaf het academiejaar 2015-2016 is Toon praktijkassistent in het Instituut voor Strafrecht aan de KU Leuven. Toon is daarnaast lid van de Nederlands-Vlaamse vereniging voor strafrecht en de Belgisch-Luxemburgse unie voor strafrecht.

Toon wordt ook aangesteld als lasthebber ad hoc voor vennootschappen die strafrechtelijk worden vervolgd.

Sinds 2016 is Toon houder van het getuigschrift ‘Cassatieprocedure in Strafzaken’.

Aanpak

Een strafzaak veroorzaakt zorgen en bezorgdheden. Zowel voor slachtoffers als voor daders van misdrijven gaat een strafonderzoek of -procedure samen met veel vragen.

Wat zijn mijn rechten?
Hoe kan ik mijn rechten afdwingen?
Heb ik altijd recht op de bijstand van een advocaat?

Een cliënt wil gehoord worden. Wil transparant overleg. Wil duidelijkheid.

Het kantoor wil maximaal “ontzorgen”. Wil een helder antwoord bieden.

Tijdens een intakegesprek overlopen wij samen met de cliënt de optimale strategie. Een individuele en discrete benadering van het dossier zijn vanzelfsprekend. Betrokkenheid en bereikbaarheid zijn absolute kernwaarden.

Het kantoor opteert steevast voor een directe en onafhankelijke aanpak en staat voor open communicatie. Deskundigheid, toewijding en vasthoudendheid vormen het DNA van onze manier van werken.

Wij doen geen toegevingen die wij niet kunnen nakomen.

Expertise

Het kantoor verleent bijstand in bijna alle rechtsdomeinen gekoppeld aan strafrechtelijke onderzoeken en strafprocedures (voor de onderzoeksrechter, de raadkamer, de correctionele rechtbank, het hof van beroep of het hof van assisen); dit vanaf het eerste verhoor door de politie of het indienen van een strafklacht tot bij de strafuitvoering of tijdens de strafbemiddeling.

Ook cassatieberoepen en procedures voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden door het kantoor behandeld.

In complexe geschillen die een multidisciplinair overleg verlangen, werkt het kantoor samen met een netwerk van zorgvuldig gekozen externe specialisten.

De aard van de behandelde dossiers is zeer divers en omvat nagenoeg alle mogelijke misdrijven uit het strafwetboek en de bijzondere strafwetten.

Algemeen en Bijzonder Strafrecht

Bijstand aan verdachten en beklaagden: o.a. bij het verhoor door de politiediensten en de onderzoeksrechter; tijdens de procedure over de voorlopige hechtenis; bij de strafrechtelijke verdediging voor het onderzoeks- en vonnisgerecht en tijdens de procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB).

Bijstand aan benadeelden en burgerlijke partijen: o.a. bij het neerleggen van een strafklacht of het opstellen van een klacht met stelling van burgerlijke partij; het opstellen van een eis tot schadevergoeding en de vertegenwoordiging voor de strafrechtbanken.

Ondernemingsstrafrecht

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en haar bestuurders is een belangrijk onderdeel geworden van het ondernemersrisico. Het kantoor biedt ondersteuning in de rechtsdomeinen van het sociaal en economisch strafrecht en staat bestuurders bij die vervolgd worden voor misdrijven begaan in het kader van de activiteiten van de onderneming.

Verkeersstrafrecht

Strafrechtelijke verdediging in geval van dagvaarding voor de politierechtbank evenals de tussenkomst voor benadeelden en het opstellen van een vordering tot schadevergoeding (bv. naar aanleiding van een verkeersongeval); …

Sanctierecht

Bijstand in tuchtdossiers wegens beweerde inbreuken op de professionele deontologie; o.a. ondersteuning bij procedures voor de Orde van Geneesheren, het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB); het Instituut van de Bedrijsrevisoren (IBR); de Orde der Apothekers; …

Tarieven

Erelonen

Over het gehanteerde ereloon worden duidelijke afspraken gemaakt bij de start van het dossier. Op die manier komt u bij de afsluiting ervan niet voor verrassingen te staan.

Het ereloon wordt doorgaans begroot op basis van een uurtarief. Dit tarief varieert afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak. Er wordt ook rekening gehouden met het belang van de zaak, het hoogdringend karakter ervan en/of met het behaalde resultaat. Het uurtarief is exclusief 21% btw (behoudens vrijstelling) en exclusief algemene kantoorkosten en specifieke dossierkosten.

Er worden voorschotten gevraagd in de vorm van provisies en de verleende diensten worden periodiek gefactureerd. Op vraag van de cliënt wordt een detail van de aanrekening meegedeeld.

In verhouding tot de aard van het dossier kan het ereloon ook worden begroot op een vast bedrag. Bij regelmatige samenwerking kan er steeds een tarief op maat worden afgesproken.

Kosten

De kosten worden in rekening gebracht als een vergoeding voor de algemene kantoorkosten. Deze worden forfaitair begroot op een percentage van het ereloon. Dit percentage kan variëren afhankelijk van de aard van het dossier. Specifieke kosten worden apart aangerekend.

Rechtsbijstand

Afhankelijk van uw verzekeringsportefeuille en de aard van het dossier beschikt u eventueel over een rechtsbijstandsverzekering die het ereloon en de kosten volledig dekt. Bij twijfel of discussie met uw verzekeraar, kunt u steeds contact opnemen om uw verzekeringspolis(sen) te laten nakijken.

Pro Deo Bijstand

In principiële dossiers en na evaluatie door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) hoort ook pro deo-bijstand tot de mogelijkheden.

Ereloonrekening

BANK VAN BREDA
IBAN BE37 6451 0495 3328
BIC JVBABE 22

Derdenrekening

BANK VAN BREDA
IBAN BE80 6451 0317 3477
BIC JVBABE 22

ContactToon Muysewinkel
Advocaat

Tervuursesteenweg 133/2
3001 Leuven (Heverlee)


T +32 (0)475 48 49 91
F +32 (0)16 90 10 12
E toon@muysewinkel.be
www.muysewinkel.be


BTW/TVA/VAT BE 0543.664.907
RPR Leuven